Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2015

11:39
6060 61d6 420
11:37
6837 98c4 420
Reposted fromjinpachi jinpachi viaatranta atranta

May 28 2015

01:15
0629 e00f 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viaopuszek opuszek
bnana
01:14
Reposted fromyarmus yarmus viaopuszek opuszek

May 27 2015

bnana
20:13
5953 66d4 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaopuszek opuszek
bnana
20:12
2088 74aa 420
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viaopuszek opuszek
bnana
20:10
5513 8068 420
Już wkrótce znów będzie pan mógł się uśmiechać
Reposted fromjankoza jankoza viaolalaa olalaa
20:03
6129 b24e 420

potatohips:

bearren:

bearren:

Å̦̬̥͍͉̭̐͟͝R̻̲̲̩͕ͦ̽ͫ͡E̹͙̼͔̰̭̥͚ͦ͐͝ ̶́͏͉Y̴̱̤̣̽̾̂̈̓́̚Ǫ͉̊̂ͮ̅ͥ́Ű̷̘͉͙̣̘͈̥ͮ̔͢ ̧̘̟̙̫̱̤ͬͮ͂͟͡R̶͛ͫ̀҉͕͙̰̠ͅE̓͐̋̓̆̈҉̥͉̹̯̩Ã̸͉̰̞̰̫̹͉D̦̙͚̄̄̒̓͛̀ͫͨ͐Y̶̧̥̯̹͛ͩ̍͆ͨ̈́̏̓ͦ ̾̍͊͆ͮͧͧ͒͘҉̰̠̪͙͇̲̠ͅK̶̖̝͔̹̻̳ͪ͂͋̔͛͑̚͠I̷̷̍̉ͨ̽͒̈͏̙D͕̥̖̤̐̎ͪ̔̆S̲̩͓̏̉ͯ͢?͖̹̞͔͈̝̪̞̓ͥ̉ͪ͐͂̔̌̀̕ 


Update: he is now on the ceiling and possibly even more terrifying than before

image

R I S E

Reposted frommeerareed meerareed viaopuszek opuszek

May 25 2015

bnana
13:29
3873 d1df 420
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viatfu tfu

May 23 2015

bnana
15:06
2895 3fbb 420
Putin doesn’t understand what a heart is.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaopuszek opuszek

May 22 2015

bnana
21:10
Reposted fromkelu kelu viatfu tfu

May 20 2015

16:46
9253 5d9f 420
Reposted fromyeoshin yeoshin viaopuszek opuszek
16:44
4276 5532

the-vortexx:

I think this might be one of the best gifs I’ve ever seen

Reposted fromyknow-fuck yknow-fuck viaopuszek opuszek

May 18 2015

bnana
13:44
5785 d058 420
Reposted fromSpookie Spookie viatfu tfu

May 17 2015

16:38
5713 3bca

4gifs:

Chicken didn’t recognize her friend with his new haircut. [video]

May 15 2015

19:08
6690 7dda 420
Reposted fromtron tron viaatranta atranta

May 14 2015

bnana
22:35
4541 c59d 420
Reposted fromopuszek opuszek
bnana
20:06
Reposted frompseikow pseikow viakamykartur kamykartur

May 13 2015

bnana
23:42
4677 ba34 420
Reposted fromdreckschippe dreckschippe viaatranta atranta
23:39

suitedick:

when someone you dont like texts you about their problems

image

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl